O nas

O nas

Fundacja Punktum Montessori to organizacja powstała w kwietniu 2019 roku w wyniku wcześniej realizowanego projektu pt. Pracownia Punktum Montessori – międzypokoleniowe lokalne centrum spotkań prowadzone metodą Marii Montessori dofinansowanego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2018.

Osoby prowadzące w latach 2018-2019 pracownie montessoriańskie na Zamku w Cieszynie postanowiły założyć fundację stricte ukierunkowaną na działalność edukacyjną w duchu Marii Montessori. Decyzję swoją podjęły w oparciu o realną analizę potrzeb lokalnej społeczności, ale przede wszystkich także z wewnętrznego przekonania o tym, jak wiele dobrego może przynieść promowanie i działanie w przestrzeni edukacyjno-społecznej w oparciu o to, co zostawiła nam sama Maria Montessori.

Dziecko nie jest pustym naczyniem, nie zawdzięcza wszystkiego co wie nam,
którzy go tego nauczyliśmy. Nie, dziecko jest budowniczym człowieka.
Każdego człowieka na tym świecie ukształtowało dziecko którym kiedyś był.
(Maria Montessori, The Absorbent Mind)

Fundacja powstała z ogromnej potrzeby i wiary w to, że realnie możemy zmieniać naszą edukację tu i teraz, choćby w obrębie naszej Małej Ojczyzny.

A poprzez edukację zmieniać kolejne płaszczyzny funkcjonowania społeczeństwa. Działamy w ramach „pracy u podstaw”, przede wszystkim poprzez pracę z małymi dziećmi i ich rodzicami.

Priorytetowym celem statutowym pozostaje u nas upowszechnianie pedagogiki Marii Montessori, czyli edukacji opartej na świadomym uczeniu się z własnej woli w społeczności równych praw i wzajemnego szacunku.

Samą metodę widzimy jednak jako coś znacznie szerszego, aniżeli edukacja dzieci. Montessori to sposób patrzenia na świat, na procesy i relacje pomiędzy społeczeństwami i kulturami, światem ludzi i światem przyrody.

Nasza organizacja statutowo na równi z edukacją:

promuje szeroko rozumiany rozwój społeczny – jest inicjatorem włączających działań generujących konkretne lokalne wspólnoty skupiające się na rozwoju i samodoskonaleniu dzieci, młodzieży i dorosłych, w tym osób w wieku emerytalnym

działa na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa i ochrony praw dziecka

realizuje działania włączające naszych odbiorców w świat kultury i sztuki

działa na polsko-czeskim pograniczu, co powoduje że naturalnie pielęgnuje rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, równocześnie dbając o szeroki jej kontekst

działa na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, zawodowym lub zagrożonych ubóstwem.

działa na rzecz ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego (co pozostaje niezwykle ważne i spójne z pedagogiką Montessori)

stymuluje lokalny rozwój w oparciu o aktywność obywatelską (dzieli się swoimi doświadczeniami z innymi osobami, które tez postanowiły założyć ngo i pes – przedsiębiorstwo ekonomii społecznej)

wszystkie cele realizujemy zgodnie z pedagogiką Marii Montessori i jej „wychowaniem do pokoju” i „edukacji kosmicznej” (edukacji globalnej i międzykulturowej) – w trosce o rozwój odpowiedzialnego, mądrego, dojrzałego, otwartego i empatycznego młodego człowieka zdolnego do przeprowadzania wartościowych zmian dla lokalnych wspólnot, w którym przyjdzie mu żyć i działać czy też dla świata szerszego

Powrót